Page 8 - valento 2021
P. 8

> ' E


         BUMBAC                     VÂSCOZĂ
             &ŝďƌĉ ĚĞ ďƵŵďĂĐ ŶĂƚƵƌĂů͘
                                     &ŝďƌĉ ĂƌƟĮĐŝĂůĉ ĚĞ ǀąƐĐŽnjĉ͘
                                 , Zd/
             &ŝďƌĉ ƐŝŶƚĞƟĐĉ ĚĞ ƉŽůŝĞƐƚĞƌ͘
         POLIESTER
                                     ,ąƌƟĞ͘

                                     &ŝďƌĉ ĂƌƟĮĐŝĂůĉ ĚĞ ŵŝĐƌŽĮďƌĉ͘
         ELASTAN                    MICROFIBRĂ
             &ŝďƌĉ ƐŝŶƚĞƟĐĉ ĚĞ ĞůĂƐƚĂŶ͘

             &ŝďƌĉ ƐŝŶƚĞƟĐĉ ĚĞ ŶĂŝůŽŶ͘
         NAILON                     POLIPROP.
                                     DĂƚĞƌŝĂů ƐŝŶƚĞƟĐ ĚĞ ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶĉ͘

             &ŝďƌĉ ƐŝŶƚĞƟĐĉ ĚĞ ƉŽůŝĂŵŝĚĉ͘
         POLIAMIDĂ                    PVC
                                     DĂƚĞƌŝĂů ƐŝŶƚĞƟĐ ĚĞ Ws ͘


         ACRILIC                     PU
             &ŝďƌĉ ƐŝŶƚĞƟĐĉ ĚĞ ĂĐƌŝůŝĐ͘
                                     DĂƚĞƌŝĂů ƐŝŶƚĞƟĐ ĚĞ ƉŽůŝƵƌĞƚĂŶ ;WhͿ


             'ƌĞƵƚĂƚĞĂ ŵĂƚĞƌŝĂůƵůƵŝ͘            EƵŵĉƌƵů ĚĞ ďƵĐĉƜŝ ŠŶƚƌͲƵŶ ƉĂĐŚĞƚ ĐŽŵƉůĞƚ ŠŶ
         GREUTATEA                   BUC./PUNGĂ
                                     ĂŵďĂůĂũƵů ĚŝŶ ĨĂďƌŝĐĉ͘
          ϭϬϬ                      ϱϬ
           Őͬŵ Ϯ
             EƵŵĉƌƵů ĚĞ ďƵĐĉƜŝ ŠŶƚƌͲŽ ĐƵƟĞ ĐŽŵƉůĞƚĉ ŠŶ
         BUC./CUTIE
             ĂŵďĂůĂũƵů ĚŝŶ ĨĂďƌŝĐĉ͘
         ϭϬϬ


          ANTIBACTERIAL ZĞĚƵĐĞ ŵŝƌŽƐƵƌŝůĞ ĐŽƌƉŽƌĂůĞ ƕŝ ďĂĐƚĞƌŝŝůĞ͘ SOFTSHELL  ůĐĉƚƵŝƚ ĚŝŶ ƚƌĞŝ ƐƚƌĂƚƵƌŝ͗ ĚŽƵĉ ƐƚƌĂƚƵƌŝ ƚĞdžƟůĞ ƕŝ
                                     Ž ŵĞŵďƌĂŶĉ ĂŶƟǀąŶƚ͘         USCAT  ZĞƐƉŝƌĂďŝů ƕŝ ĚĞ ƵƐĐĂƌĞ ƌĂƉŝĚĉ͘        DĂƚĞƌŝĂů ĞůĂƐƟĐ ƉĞ ŽƌŝnjŽŶƚĂů͘
                                 MONO-STRETCH         IMPERMEABIL dƌĂƚĂƌĞ ŚŝĚƌŽĨƵŐĉ ƉĞŶƚƌƵ Ă ƉƌĞǀĞŶŝ  BI-STRETCH DĂƚĞƌŝĂů ĞůĂƐƟĐ Ăƚąƚ ƉĞ ŽƌŝnjŽŶƚĂů͕ Đąƚ ƕŝ ƉĞ
                                     ǀĞƌƟĐĂů͘
             ƉĉƚƌƵŶĚĞƌĞĂ ĂƉĞŝ͘

                                 PARAVÂNT
             dƌĂƚĂƌĞ ŚŝĚƌŽĨƵŐĉ ƉĞŶƚƌƵ ƌĞƐƉŝŶŐĞƌĞĂ ĂƉĞŝ͘   ^ŝƐƚĞŵ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƜŝĞ ŠŵƉŽƚƌŝǀĂ ǀąŶƚƵůƵŝ͘
         IMPERMEABILIZAT         CALEFACTABIL  ĐĐĞƐŽƌŝŝ ƉĞŶƚƌƵ ŠŶĐĉůnjŝƌĞĂ ŚĂŝŶĞůŽƌ͘ SIGILAT TERMIC  ƵƐĉƚƵƌŝ ůŝƉŝƚĞͬ ƵƐĉƚƵƌŝ ƚĞƌŵŽƐŝŐŝůĂƚĞ ŠŵƉŽƚƌŝǀĂ
                                     ƉĉƚƌƵŶĚĞƌŝŝ ĂƉĞŝ͘


         LOFT  DĂƚĞƌŝĂů ĚŝŶ ƚƌĞŝ ƐƚƌĂƚƵƌŝ ĚĞ ƵůƟŵĉ ŐĞŶĞƌĂƜŝĞ͕  ƌƟĐŽů ĂĚĞĐǀĂƚ ƉĞŶƚƌƵ ƐƵďůŝŵĂƌĞ͘
             ƚĞƌŵŝĐ͕ ĐĂƌĞ ƉƌŽƚĞũĞĂnjĉ ĚĞ ĨƌŝŐ͕ ĞƐƚĞ ƚƌĂŶƐƉŝƌĂďŝů  SUBLIMATION
             ƕŝ ĞdžƚƌĞŵ ĚĞ ƵƕŽƌ͘
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13